Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

1. Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej lub w inny sposób (np. na portalu Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej) nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje lub ich części w celu ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,

  • udostępniania informacji innym jej użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie,

  • informowaniu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

2. Wójt Gminy Zławieś Wielka nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

3. Powtórne wykorzystywanie informacji publicznej udostępnionej w wyżej wymieniony sposób jest bezpłatne.

II. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania:

1. Informacje nieudostępnione w ww sposób lub, gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, są udostępniane na wniosek. Wójt Gminy Zławieś Wielka określa warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy w formie oferty.

2. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (wniosek dostępny w załączniku poniżej).

3. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów możliwe jest nałożenie opłaty za jej udostępnienie, uwzględniającej koszty:

  • materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,

  • elektronicznych nośników danych,

  • przekazania informacji publicznej wnioskodawcy,

  • inne, związane z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (plik)

III. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

  1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wówczas Wójt Gminy Zławieś Wielka, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

  2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267), z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni. Uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej, której wykorzystywanie naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

  1. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zmianami), z tym, że:

– przekazanie akt i odpowiedz na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

– skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego