Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gmina Zławieś Wielka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.zlawies.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-08-31.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-08-31.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Część dokumentów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre dokumenty tam umieszczane mogą być niedostępne lub niezgodne z wielu przyczyn:

 • ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść;
 • mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych;
 • niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast;
 • strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej);

Część dokumentów nie posiada:

 • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej,
 • strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),
 • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);
 • po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki,
 • istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie:
 • brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 • zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.

Powyższe braki/niezgodności i ich poprawienie poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego – Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2016-07-01.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-08-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Julita Wołowska, ug@zlawies.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566741311. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Julita Wołowska, julita.wolowska@zlawies.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 56 674 13 11. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail ug@zlawies.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-134 Zławieś Wielka, Handlowa 7
Tel.: +48566741311
E-mail:
Strona internetowa: www.zlawies.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej znajduje się przy ul. Handlowej 7, 87-134 Zławieś Wielka.Parking posiada specjalnie przygotowane, oznaczone i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do głównego budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Handlowej, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek główny posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do korytarza prowadzi podjazd.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego