Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatek osłonowy

INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DODATEK OSŁONOWY W ROKU 2024
Od miesiąca stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o dodatek osłonowy.
Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy przysługuje:
1.    Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca).
2.    Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
3.    W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Dochód ustalany jest na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
Ile wyniesie dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy wyniesie:
•    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
•    343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
•    486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
•    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
•    286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
•    429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
•    607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
•    822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Za jaki okres przysługuje dodatek mieszkaniowy i kiedy jest wypłacany?
Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku będzie wypłacony jednorazowo (w wysokości podanej wyżej) w terminie do 30 czerwca 2024 r.
Wnioski można składać w terminie od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.:
>    elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
>  tradycyjnie (papierowo): – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7, pokój nr 18.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Informacja o przyznanym dodatku osłonowym
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

PDFWniosek o dodatek osłonowy (382,16KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego