ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia 1. od 1 lutego do ostatniego dnia lutego, 2. od 1 sierpnia do 31 sierpnia.
  • Osoba kontaktowa Wiesława Lipińska
  • Miejsce załatwienia 1. Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pokój nr 12 (parter)
   2. Za pośrednictwem poczty na adres:
   Wydział Podatków, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Telefon kontaktowy (056) 674 13 39
  • Miejsce odbioru nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójt Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym.

   W przypadku współposiadania gruntów rolnych do zwrotu podatku akcyzowego wymagana jest zgoda współposiadacza gruntów na zwrot podatku osobie występującej z wnioskiem (zgoda współposiadacza gruntów wskazywana jest na składanym wniosku o zwrot podatku akcyzowego).

   Zwrot podatku akcyzowego następuje w ramach ustalonego rocznego limitu, który stanowi iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

   Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego określana jest corocznie przez Radę Ministrów.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
   2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 1340),
   3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 789).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian