ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW

  • Wydział Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Dorota Szymańska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3 Przyjmowanie wniosków: Sekretariat - I piętro, pokój nr 20
  • Telefon kontaktowy 56 674 13 40
  • Miejsce odbioru osobiście: Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3 lub przesłane za pośrednictwem poczty
  • Wymagane dokumenty 1.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
   2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
   3. Zgoda właściciela / właścicieli nieruchomości na usunięcie drzewa (drzew) lub krzewu (krzewów)
   4. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu
   5. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie nowych nasadzeń drzew lub krzewu
   6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
   7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane.
   8. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika oraz dowód wpłaty na kwotę 17 zł za udzielone pełnomocnictwo
  • Opłaty Zezwolenie na usunięcie drzew zwolnione jest z opłaty skarbowej. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa - opłata skarbowa: 17 zł Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zławieś Wielka - Bank Spółdzielczy nr: 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001 z dopiskiem: "Opłata za pełnomocnictwo....” Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się opłat za usunięcie: 1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 2. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 3. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń; 4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi; 5. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych; 6. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew - w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 7. krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 8. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni; 9. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości; 10. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków; 11. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 12. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych; 13. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń; 14. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa
  • Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Towarowa 13/15. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie stosuje się do:
   1. Rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane  z prowadzeniem działalności gospodarczej (niezależnie od gatunków drzew, obwodów pni, wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy);
   2. Usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (niezależnie od gatunków drzew, obwodów pni, wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy);
   3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
   a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
   4. krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²;
   5. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
   6.  drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
   7. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
   8. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
   9. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
   10.  drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
   11. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
   12. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
   13. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
   14. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
   15.  prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
   16.  drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
   a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
   b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
   17. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. ustawy o ochronie przyrody
   Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia gniazd, ostoi i siedlisk ptaków. W związku z powyższym drzew i krzewów nie należy usuwać w okresie lęgowym ptaków, jeśli w ich koronach znajdują się gniazda ptasie. W  przypadku usuwania drzew lub krzewów, w tym owocowych, z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wniosek należy złożyć do Konserwatora Zabytków w Toruniu. Nawet jeżeli usunięcie drzewa nie wymaga zezwolenia, samo usunięcie może być niemożliwe albo utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną, np. jest pomnikiem przyrody, zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym na obszarze chronionego krajobrazu albo w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.

  • Podstawa prawna

   1. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134  ze. zm.).
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian