Zezwolenie na uprawę maku i konopi

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy
1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
– imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
– informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
– informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,
2. oświadczenia wnioskodawcy, że:
– dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
– nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 – 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.
3.W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Informacje na temat opłat
1. Od wydania zezwolenia wynosi 30 zł.,
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej – Bank Spółdzielczy  nr: 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001  za pośrednictwem Banków bądź Poczty z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na uprawę maku”

Forma załatwienia

1. Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia.
2. Wpisanie zezwolenia do rejestru prowadzonego przez Referat Rolnictwa

Przewidywany termin załatwienia  – do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna
1. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), z późn. zm.),
2. Część III ust. 29 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) ,
3. Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego określające powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach – wydawane corocznie.

Tryb Odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka.

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian