Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1)      do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;

2)      powyżej 4,5% do 18%  zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3)      powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1)      oznaczenie rodzaju zezwolenia;

2)      oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska, i adres zamieszkania;

3)      numer w rejestrze przedsiębiorców;

4)      przedmiot działalności gospodarczej;

5)      adres punktu sprzedaży;

6)      adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      dokument potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

2)      pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

3)      decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594);

4)      opinię Rady Sołeckiej w miejscowości, w której znajduje się punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłaty:        

roczna opłata za korzystanie z zezwoleń wynosi:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do  4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa ),
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Rachunek bankowy

Odbiorca – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

BS Toruń O/Zławieś Wielka

21 9511 0000 2005 0025 0320 0001

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 t.j. z dnia 2018.11.14)

Uchwała Nr XLVI/318/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zławieś Wielka

Uchwała Nr XLVI/319/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zławieś Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian