Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6730.17.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 18 kwietnia 2019 r.

BD.6730.17.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 98 §  1 KPA (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.12096), w związku z wpływem do urzędu dnia 29.03.2019 r., wniosku Pana Krzysztofa Bruź o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo – usługowego, na działkach o nr ewid. 269/16, 269/17, 269/18, 269/19, 269/20, 269/4, 269/26, 269/28, 269/29, 269/21 położonych w miejscowości Przysiek , w obrębie Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka, zawiadamiam, że inwestor jako strona wszczynająca postępowanie staje się dysponentem tego postępowania. Oznacza to, że aż do wydania decyzji rozstrzygającej może dokonać zmian we wniosku, poprzez jego modyfikację, a także cofnąć złożony wniosek.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Informacje

Rejestr zmian