Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.4.2015 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie

Zławieś Wielka, dnia 29 maja 2018r.

RL.6220.4.2015

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 10 § 1 uraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 1267) zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 25/2 w obrębie ewidencyjnym Rozgarty, gm. Zławieś Wielka.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Po tym terminie tutejszy organ wyda decyzję w sprawie

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7 w Złejwsi Wielkiej, pokój nr 3, tel. 56 6741340, w godzinach 7.30 – 14.30.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20. Tutejszy organ będzie dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, podania stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawies.pl/ w zakładce Środowisko – Decyzje Środowiskowe

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób.

Informacje

Rejestr zmian