Zawiadomienie RL.6220.9.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia i Górska

 

Zławieś Wielka, dnia 20 kwietnia 2016 r.

RL.6220.9.1.2016

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 61, ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tj. Dz. U z 2016 r. poz. 23/ oraz art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016 r. poz. 353/ zawiadamiam, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. na wniosek Gminy Zławieś Wielka, reprezentowanej przez pełnomocnika (…), NEOX sp. z o. o.,(…) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia oraz Górska,
gmina Zławieś Wielka:

STARY TORUŃ działki nr ewid: 278, 279/54, 277/40, 279/43, 278, 277/32, 277/65, 277/64, 277/70, 277/58, 277/59, 277/57, 277/44, 277/45, 277/50, 277/49, 277/47, 277/76, 277/71, 277/80, 277/72, 277/24, 277/78, 277/79, 177, 78, 146/4, 144/6, 144/9, 139, 112/2, 40/5, 41/2, 24, 107/1, 80/7, 81, 83/2, 126/10, 127/4, 128/8, 129/3, 129/4, 129/5, 130/10, 130/11, 130/8, 107/1, 94/11, 94/3, 125, 127/6, 127/5, 117/10.
GÓRSK działki nr ewid: 602/13, 600, 263/1, 402, 410, 416/3, 401, 408/2, 416/18, 422/6, 422/17, 422/39, 422/42, 422/20, 422/43, 421/1, 417/7, 422/22, 263/1, 422/23, 422/24, 422/25, 422/26, 426/12, 426/23, 432/27, 489, 441/7, 579/41, 444/14, 466/19, 579/53, 579/58, 444/5, 444/4, 444/13, 444/11, 579/9, 444/14, 465, 618, 460/7, 460/2, 444/14, 445/11, 445/5, 453/1, 448, 203, 353, 461/4, 460/8, 445/4, 356, 158, 172/18, 539, 531/13, 531/14, 530/5, 548/1, 523/10, 531/2.

            Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak: RL.6220.9.2.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku lub odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.
Ponadto informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.  W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ w celu zawiadamiania stron postępowania zastosował art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Informacje

Rejestr zmian