Zawiadomienie RL.6220.8.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C i 2015C ( m. Łążyn, Siemoń i Wybcz)

Zławieś Wielka, dnia 15 kwietnia 2016 r.

RL.6220.8.1.2016

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
      Zgodnie z art. 61, ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tj. Dz. U z 2016 r. poz. 23/ oraz art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016 r. poz. 353/ zawiadamiam, że w dniu 8 kwietnia 2016 r. na wniosek Starostwa Powiatowego w Toruniu – Powiatowy Zarządu Dróg w Toruniu (…) reprezentowanego przez pełnomocnika (…) BPiIB Jagodziński Projekt (…) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000 ÷ 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz w km 0+000 ÷ 4,506 km”, przewidzianego do realizacji na terenie miejscowości Łążyn i Siemoń, gm. Zławieś Wielka oraz Wybcz, gm. Łubianka.
Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak: RL.6220.7.2.2016 z dnia 29 marca 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku lub odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.
Ponadto informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.  W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ w celu zawiadamiania stron postępowania zastosował art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Informacje

Rejestr zmian