Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego w miejscowości Górsk

Zławieś Wielka, dnia 18 maja 2018 r.

BD.6730.73.2018

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z zakończeniem prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego na działce nr 416/12 w miejscowości Górsk gmina Zławieś Wielka na wniosek Pana Tomasza Mazur zawiadamia się niniejszym, iż zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian