ZAWIADOMIENIE nr RL.6220.17.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zławieś Wielka, dnia 9 sierpnia 2019r.

ZAWIADOMIENIE nr RL.6220.17.2019
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61, ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późn. zm)
zawiadamiam,

że w dniu 31 lipca 2019r. na wniosek Pana M. Wójcik, d. Wójcik, A. Wójcik -ZPK SNAKE s.c. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny – kruszywa naturalnego przewidywanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 118/1, 119/1, 121/3, 121/2, 122/1 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.
Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku lub odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41§ 1 i § 2 kpa).

Informacje

Rejestr zmian