ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEAGANIU W PODATKU

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożena wniosku o wydanie zaświadczenia. W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wydaje się postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
  • Osoba kontaktowa Beata Kościelska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pokój nr 12 (parter)
  • Telefon kontaktowy (056) 674 13 39
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pokój nr 12 (parter)
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;
   2. Dowód uiszczenia opłaty;
   3. Pełnomocnictwo, jeśli strona działa przez pełnomocnika
  • Opłaty 1. Opłata skarbowa w kwocie 21,00 zł. 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł (zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek Urzędu Gminy Zławieś Wieka: Bank Spółdzielczy w Toruniu O/Zławieś Wielka Nr 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001). W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.
  • Tryb odwoławczy Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
  • Uwagi

   Wniosek o wydanie zaświadczenia można pobrać w następujący sposób:
   1. Poprzez stronę BIP – www.bip.zlawies.pl w zakładce „Procedury załatwienia spraw”
   2. W siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka – pokój 12 (parter)
   We wniosku o wydanie zaświadczenia należy podać dane wnioskodawcy oraz należy wskazać, gdzie zaświadczenie będzie składane i w jakim celu.
   Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 306a – 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 201),
   2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726).
   3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian