Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie Regulaminu Kontroli wejść do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 16.10.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.10.2020
  • Data wejścia w życie 16.10.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 9/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie Regulaminu Kontroli wejść do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) - RODO, art. 207 § l i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian