ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA DOSTAWY DESTRUKTU ASFALTOWEGO WRAZ Z TRANSPORTEM

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA DOSTAWY DESTRUKTU ASFALTOWEGO WRAZ Z TRANSPORTEM

Zamawiający:
Gmina Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

Przedmiotem zapytania ofertowego jest :
1. Dostawa wraz z transportem czystego destruktu asfaltowego pozyskiwanego w wyniku frezowania nawierzchni ulic, w ilości szacunkowej 1000 ton (frakcja 0-31).
2. Załadunek kruszywa oraz jego ważenie będzie należało do Wykonawcy.
3. Zakup kruszywa będzie poprzedzany telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do Zamawiającego Gmina Zławieś Wielka, miejscowość Zławieś Wielka partiami wynoszącymi ok. 25 tony. Do każdej partii odbieranego towaru powinien być dostarczony dokument WZ.
5. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 15 grudnia 2017 r. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
6. kod CPV 14.21.20.00-2
7. Przywożone kruszywo nie może zawierać odpadów, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzania ilości na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz jakości dostarczanego towaru w wybranych laboratoriach przez Zamawiającego.
9. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia towaru i faktury do Zamawiającego.

10. Cena brutto oferty za dostawy kruszywa stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2017 r.
12. Osoby uprawnione do kontaktów:

w sprawach merytorycznych, proceduralnych – Piotr Grodzki tel. 56 674 13 35

13. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: „DOSTAWY DESTRUKTU ASFALTOWEGO” Termin składania ofert upływa 09.06.2017r. o godz. 10.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka, lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres ug[at]zlawies[dot]pl
14. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

15. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie Zamówienia

Jan Surdyka
Wójt Gminy Zławieś Wielka

PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIA SIĘ ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERT.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian