Zakup fortepianu wraz dostawą do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku (ul. Szkolna 2).

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
NIP 879-246-99-51 Regon 000547112
II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fortepianu wraz dostawą do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku (ul. Szkolna 2).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
─ fortepian używany, rok produkcji nie starszy niż 1960
─ producent japoński
─ bardzo dobry stan techniczny
─ dwupedałowy
─ stan młoteczków i płyty rezonansowej bez uszkodzeń i pęknięć
─ naciąg strunowy kompletny i oryginalny
─ instrument musi być nastrojony
─ brzmienie instrumentu musi być pełne i potwierdzone przez specjalistę, posiadającego wykształcenie muzyczne
─ długość do 173 cm
─ pokrowiec
3. Sprzedający gwarantuje, że instrument nie posiada ukrytych wad technicznych.
4. Cena zakupu obejmuje transport przez specjalistyczną firmę do miejsca przeznaczenia wraz z demontażem, montażem, załadunkiem i rozładunkiem.
5. Sprzedający udziela na instrument dwuletniej gwarancji. Sprzedający wyda Kupującemu dokument gwarancyjny w dniu transportu.
6. Kupujący zastrzega sobie przed zakupem możliwość sprawdzenia w siedzibie Zamawiającego brzmienia i stanu technicznego instrumentu dostarczonego na koszt Sprzedającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21.11.2017r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
1. posiadać datę sporządzenia,
2. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3. być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: psmgorsk[at]o2[dot]pl, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Górsku, ul. Szkolna 2, 87-134 Górsk do dnia 10.11.2017r. do godz. 14:00 wraz z wymaganym i dokumentami.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: http://www.zsgorsk.pl/muzyczna/
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. cena,
2. spełnienie warunków opisanych w pkt. II i po uzyskaniu pozytywnej opinii od specjalisty wynajętego przez Zamawiającego,
3. gwarancja
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia zostanie zamieszczony na stronie internetowej.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 693-926-356 lub bezpośrednio u pani Dyrektor Agnieszki Witki.
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego – zał. nr 1.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian