Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2716 2016-04-14 13:45:44 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zławieś Wielka Gmina Zławieś Wielka mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zławieś Wielka” Na realizację projektu Gmina otrzymała, w ramach… Szczegóły
2717 2016-04-14 13:13:08 Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 marca 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rzęczkowie Na podst. art. 5c pkt 2 i art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz… Szczegóły
2718 2016-04-14 13:12:02 Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 marca 2016 w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomości stanowiące własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczone nr działki 533 i 3/12 położone w Pędzewie Na podst. art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)… Szczegóły
2719 2016-04-14 13:10:52 Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Łążynie. Na podst. art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm),… Szczegóły
2720 2016-04-14 13:09:57 Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych. Na podst. § 14 ust. 2 oraz załączników nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych… Szczegóły
2721 2016-04-14 13:08:51 Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Łążynie Na podst. art. 30 ust. 1. i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),… Szczegóły
2722 2016-04-14 13:07:03 Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Starym Toruniu Na podst. art. 30 ust. 1. i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),… Szczegóły
2723 2016-04-14 12:51:47 Decyzja BD.6220.3.10.2014 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych (projekt 2) - dz. nr 475/1 Czarne Błoto Zławieś Wielka, dnia 12 kwietnia 2016 r. BD.6220.3.10.2014 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji               Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt.… Szczegóły
2724 2016-04-14 12:50:34 Decyzja BD.6220.2.10.2014 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (projekt 1) - dz. nr 475/1 Czarne Błoto   Zławieś Wielka, dnia 12 kwietnia 2016 r. BD.6220.2.10.2014   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji               Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.… Szczegóły
2725 2016-04-14 12:49:32 Zawiadomienie RL.6220.7.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim Zławieś Wielka, dnia 29 marca 2016 r. RL.6220.7.1.2016 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Zgodnie z art. 61, ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tj. Dz.… Szczegóły
2726 2016-04-14 12:48:31 Obwieszczenie BD.6220.3.9.2014 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków jednorodzinnych w m. Czarne Błoto (dz. 475/1) Zławieś Wielka, 24 marca 2016 r. BD.6220.3.9.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października… Szczegóły
2727 2016-04-14 12:47:19 Obwieszczenie BD.6220.2.9.2014 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków jednorodzinnych w m. Czarne Błoto (dz. 475/1) Zławieś Wielka, 24 marca 2016 r. BD.6220.2.9.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października… Szczegóły
2728 2016-04-14 12:46:10 Decyzja RL.6220.13.5.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zławieś  Wielka, dnia 21 marca 2016 r. RL.6220.13.5.2015 DECYZJA               Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016… Szczegóły
2729 2016-04-14 12:44:04 Postanowienie RL.6220.3.3.2016 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej- żwiru ze złoża CZARNE BŁOTO III (Czarne Błoto dz. nr 256/2 i 260) Zławieś Wielka, dnia 16 marca 2016 r. RL.6220.3.3.2016 POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64. ust. 1, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października… Szczegóły
2730 2016-04-14 12:42:35 Zawiadomienie RL.6220.6.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu niesionego piasku i żwiru z dna rzeki Wisły (dz. nr 303 Toporzysko) Zławieś Wielka, dnia 15 marca 2016 r. RL.6220.6.1.2016 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U z… Szczegóły
« 1 2 3 179 180 181 182 183 184 185 187 188 189 »