Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1696 2016-04-13 11:23:46 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA 23 marca 2016 r. OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki… Szczegóły
1697 2016-04-13 11:22:28 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka     WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA 23 marca 2016 r. OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla… Szczegóły
1698 2016-04-13 11:20:39 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania     WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA 23 marca 2016 r. OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka… Szczegóły
1699 2016-04-13 11:05:22 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie jest czynny w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00 Szczegóły
1700 2016-04-13 11:02:43 Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów  W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Gminy Zławieś Wielka podjęła uchwałę Nr III/8/2014 w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych… Szczegóły
1701 2016-04-13 10:58:07 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Miejsce składania: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7,  87-134 Zławieś Wielka Podstawa prawna: Ustawa z… Szczegóły
1702 2016-04-13 10:53:23 Stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej 06 9511 0000 0025 0320 2000 0310 BS Toruń O/Zławieś Wielka W… Szczegóły
1703 2016-04-12 16:03:28 Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w roku 2016 Na podst. art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.… Szczegóły
1704 2016-04-12 16:02:06 Zarządzenie nr 2/2016 Kierownika Urzędu Gminy z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Na podst. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U nr… Szczegóły
1705 2016-04-12 16:01:13 Zarządzenie nr 1/2016 Kierownika Urzędu Gminy z dnia 5 stycznia 2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Na podst. § 3 ust. 1 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie w Złejwsi Wielkiej wprowadzonego zarządzeniem nr 5/2011 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2011… Szczegóły
1706 2016-04-12 15:36:08 Wykaz obowiązujących planów miejscowych Szczegóły
1707 2016-04-12 15:18:44 O decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 1) lokalizację inwestycji celu… Szczegóły
1708 2016-04-12 15:17:26 O planie miejscowym Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Plan miejscowy uchwalany jest przez radę gminy. Podjęcie przedmiotowej uchwały poprzedzone jest jedna stosowną procedurą planistyczną, którą rozpoczyna podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia… Szczegóły
1709 2016-04-12 15:16:19 O studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest aktem normatywnym, określającym kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Wprowadzone do obrotu prawnego ustawą z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym miało znikomy wpływ na… Szczegóły
1710 2016-04-12 15:15:10 O planowaniu przestrzennym Planowanie przestrzenne to władcze działanie organów gminy zmierzające do określenia przeznaczenia terenu. Aktem normatywnym określającym przeznaczenie terenu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Co do zasady sporządzanie planów miejscowych jest czynnością… Szczegóły
« 1 2 3 111 112 113 114 115 116 117 »