WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019

 Na podstawie uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z rada działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 142, poz. 1198) Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłosił w dniu 16 października 2018 r. konsultacje w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Zławies Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych w sprawie projektu programu.

Konsultacje trwały od 29 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r. i były prowadzone w formie pisemnej.

W okresie konsultacji do urzędu gminy nie wpłynęły żadne opinie i uwagi do projektu uchwały.

 Sporz. Grażyna Krystosiak

           14 listopada 2018 r.

Informacje

Rejestr zmian