„Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka”.

ZP34.271.27.2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZP34.271.27.2021

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zławieś Wielka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Handlowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Zławieś Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-134

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 – Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug[at]zlawies[dot]pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zlawies.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP34.271.27.2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4b67164-2281-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198661/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-01 08:55

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012921/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa chodników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.zlawies.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do
komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu tych
formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
6. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /W11BVLM80L/SkrytkaESP
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w części XI SWZ),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email ug[at]zlawies[dot]pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
10. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zławieś Wielka
2) inspektor ochrony danych osobowych : iod[at]zlawies[dot]pl
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
1) art. 6 ust. 1 lit b, w celu zawarcia i wykonania umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit c w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z
realizacji:
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
c) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks cywilny
3) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi
z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie
wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące telekomunikacyjne,
pocztowe jednostki organizacyjne administratora wykonujące jego zadania ustawowe oraz inne
podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę
prawną.
Twoje dane mogą być udostępniane tylko gdy administratora upoważniają do tego obowiązujące
przepisy
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi
informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią
one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
następnie zostaną usunięte:
1) nie dłużej jednak niż do 10 lat od zakończenia umowy,
2) lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do
czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak do końca terminu wskazanego w ppkt. 1.
4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
przetwarzane,
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
5. Podanie danych jest:
1) warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli
zawrzeć i realizować z Tobą umowy
2) wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator po zawarciu umowy, jeżeli odmówisz
podania danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do
jakiego zobowiązują go przepisy prawa
3) dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – PUODO– Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie
profilowania.
8. Adm. nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP34.271.27.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka”.
2. W zakres robót wchodzą:
a. Zadanie I – „Wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu publicznej drogi gminnej – ul. Długiej
(nr 100189C) oraz w obrębie skrzyżowania z drogą poprzeczną wraz z budową dojść ciągów pieszych (chodników) w miejscowości Rozgarty i Stary Toruń oraz budową oświetlenia ulicznego”.
b. Zadanie II – „Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa) w m. Rozgarty i Stary Toruń w zakresie budowy chodnika – etap III”.
c. Zadanie III – „Przebudowa drogi gminnej (ul. Osiedlowa) w m. Stary Toruń w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Krokusowej do ul. Sosnowej – etap IV”.
d. Zadanie IV – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Zławieś Mała”.
e. Zadanie V – „Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa) w miejscowości Zławieś Wielka, w zakresie budowy chodnika”.
f. Zadanie VI – „Przebudowa drogi gminnej (ul. Prosta) w miejscowości Górsk, Gmina Zławieś Wielka – etap V.

3. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:
a) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu robót;
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem w jej wyniku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmującej cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu;
c) naprawa uszkodzonych urządzeń, wjazdów do posesji, odszkodowania za zniszczone uprawy itp.
d) naprawa uszkodzonych odcinków dróg;
e) przygotowanie niezbędnych dokumentów/projektów/ celem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz z koniecznymi opłatami oraz inne niezbędne opłaty, ponadto wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy –jeżeli dotyczy;
f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczno-projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z wymogami określonymi w SWZ w pkt nr 22-23.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązany jest wykazać, iż:
a. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum jedną robotę
budowlaną o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto polegającą na przebudowie/budowie/
modernizacji / remoncie dróg, chodników, placów o nawierzchni
z kostki betonowej wraz z podbudową.
Wartości podane w dokumentach w walutach obcych, celem oceny spełnienia warunku udziału
w postępowaniu, zostaną przeliczone na złote wg kursu średniego danej waluty do złotego,
publikowanego w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujących
na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie
walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego,
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
b. dysponuje lub będzie dysponował osobą, która zostanie skierowana przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi:
– min. 1 osobą, która musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej do kierowania robotami budowalnymi
zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 3) oraz art. 12 ust. 1 pkt.2 Ustawy prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA AWARTA W SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
– wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
– wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:
1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) w przypadku, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Zamawiający wezwie do złożenia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów, wymienionych w pkt. 1) powyżej.
c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 5 pkt. 1) lit. a) części VII SWZ – składa dokument
lubdokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3
ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Terminy określone w ust. 6 powyżej stosuje się.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 SWZ powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 9, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
4. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia oraz oświadczenie i zobowiązanie, o
których mowa w SWZ , a także pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentacji zgodnie z postanowieniami SWZ.

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysiący).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach: :
a. w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z
2020 r., poz. 299).
4. Wadium w pieniądzu: należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy
w Toruniu Oddział w Złejwsi Wielkiej Nr 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380, z zaznaczeniem,
że dotyczy przetargu pn.: „Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka”.
a. za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
b. Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
5. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium
przetargowego:
a. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą oryginału gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do ich wystawienia tj. wystawcę dokumentu;
b. gwarancje oraz poręczenia muszą mieć datę początkową ważności równą co najmniej
ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w
ostatnim dniu związania ofertą;
c. gwarancje oraz poręczenia muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium określone w ustawie;
d. gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Gminę Zławieś Wielka, z ich treści
powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
e. gwarancje oraz poręczenia muszą określać bezwarunkowe i nieodwołalne prawo
Zamawiającego do ich realizacji, na pierwsze żądanie Zamawiającego;
f. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
g. gwarancje oraz poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego, lub w których
uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków przez Zamawiającego do
wykonania których Zamawiający nie wyraził zgody na piśmie, uznane zostaną jako nie
spełniające warunków.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
a) w odniesieniu do doświadczenia zawodowego, jeden z wykonawców spełni waruneksamodzielnie.
b) w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeden
z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub wykonawcy spełnią warunek wspólnie.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wykonawcy
ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane we wzorze umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Zławieś Wielka
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 01.10.2021
  • Data składania ofert 15.10.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 15.10.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty zgodnie z SIWZ
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00198661/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian