Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka, przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Górsk

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  tj. Dz. U z 2018 r. poz.  2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801,1309, 1589, 1716),
Wójt Gminy Zławieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka, przeznaczonych do sprzedaży

L.p. Położenie Nr
działki
Pow. (ha) KW Opis
nieruchomości
Przeznaczenie Cena
z WAT
1. Górsk 579/60 0,0029 TO1T/00035015/2 Działka  niezabudowana, przeznaczona pod budowę garażu Brak m.p.z.p 2.500
2. Górsk 579/61 0,0029 TO1T/00035015/2 Działka  niezabudowana, przeznaczona pod budowę garażu Brak m.p.z.p 2.500
3. Górsk 579/62 0,0029 TO1T/00035015/2 Działka  niezabudowana, przeznaczona pod budowę garażu Brak m.p.z.p 2.500

 

  1. Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz.  2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716).
  2. Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje, poprzednich właścicieli zbywanych nieruchomości, przejętych przed 5 grudnia 1990 r. lub ich spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tych nieruchomości. Warunkiem jest złożenie wniosku o nabycie w termonie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na adres Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka poprzez oświadczenie o wyrażeniu zgody na cenę i warunki nabycia podane w niniejszym wykazie. Prawo pierwszeństwa nie przysługuje do nieruchomości o których mowa w art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  3. Jeżeli wyżej wymienione osoby nie skorzystają z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu, nieruchomości zostaną sprzedane w przetargu.
  4. Cena nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług według stawki 23%.
  5. Wykaz wywieszony został na okres 21 dni tj. od dnia 07 października 2019 r. do
    28 października 2019 r.

 

 

Informacje

Rejestr zmian