Wykaz nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), Wójt Gminy Zławieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

L.p.

Nr działki

Pow.

w ha

Nr KW

Obręb

Wartość nieruchomości zł

1.

374/25

0,3536

TO1T/00024736/2

Zławieś Wielka

154.028,00

Opis:

Przedmiotowa działka oznaczona nr ewid. 374/25 położona w miejscowości Zławieś Wielka dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00024736/2 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka nr XIII/148/2001 z dnia 16 lutego 2001 r., oznaczona jest symbolem AG10 tj. przeznaczenie podstawowe – aktywizacja gospodarcza; przeznaczenie uzupełniające – usługi komercyjne.

Powyższa nieruchomość zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w drodze darowizny przekazana zostanie na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przekazanie wskazanej nieruchomości umożliwi jej trwałe zagospodarowanie z przeznaczeniem na budowę magazynu do przechowywania materiałów i sprzętu na cele likwidowania i ograniczania skutków katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych oraz obecnie pandemii covid-19.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa regionu, poprzez zabezpieczenie mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego przed zagrożeniami naturalnymi poważnymi awariami, a przede wszystkim ma zwiększyć bezpieczeństwo w warunkach panującej pandemii koronawirusa.

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 14.10.2021 r. do dnia 05.11.2021 r.

Po upływie określonego  terminu  zostanie  sporządzony protokół uzgodnień warunków przekazania przedmiotowej  nieruchomości. 

Informacje

Rejestr zmian