Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka, przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  tj. Dz. U z 2020 r. poz.  65 Wójt Gminy Zławieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka, przeznaczonej  do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym

Położenie
nieruchomości
Oznaczenie
geodezyjne
nieruchomości
Księga
wieczysta
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie Cena
nieruchomości z VAT
Zławieś Mała Działka 178/92  pow.0,0686 ha,
użytek: IVb
TO1T/000
33530/4
Działka  niezabudowana   ogrodzona, uzbrojona, media (energia,  woda, kanalizacja)  w drodze,    naniesienia roślinne (drzewa i krzewy) , brak urządzonego wjazdu na nieruchomość Brak m.p.z.p., wydano decyzję o warunkach zabudowy znak: PR 7330-197-2-2008 r. gdzie przewidziano budowę budynku jednorodzinnego budynku gospodarczego oraz budynku garażu 42.000,00 zł
  1. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie I ustnego nieograniczonego na podstawie art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U z 2020 r. poz.  65.
  2. Wójt Gminy Zławieś Wielka, informuje poprzednich właścicieli zbywanej nieruchomości, przejętych przed 5 grudnia 1990 r. lub ich spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tych nieruchomości. Warunkiem jest złożenie wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na adres Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka poprzez oświadczenie o wyrażeniu zgody na cenę i warunki nabycia podane w niniejszym wykazie. Prawo pierwszeństwa nie przysługuje do nieruchomości o których mowa w art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  3. Jeżeli wyżej wymienione osoby nie skorzystają z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zostanie sprzedana w przetargu.
  4. Cena nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług według stawki 23%.
  5. Wykaz wywieszony został na okres 21 dni tj. od 12 marca 2020 r. do 02 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian