Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

                Zławieś Wielka, dnia 26 czerwca 2019 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), Wójt Gminy Zławieś Wielka zamieszcza następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

L.p.

 Nr działki

 Pow. w ha Nr KW  Obręb Wartość gruntu w zł  Przeznaczenie  Forma zbycia Termin oddania nieruchomości
1. 130/20 0,0250 TO1T/00043396/5

Stary Toruń

24.450,00 zł

Na polepszenie zagospodarowania

własność Sprzedaż prawa własności w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania warunków nieruchomości przyległej – art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
2. 279/27 0,0358 TO1T/00059574/2

Stary Toruń

 

38.768,00 zł

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Decyzja Starosty Toruńskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r., znak ABA.6740.9.294.2017.BP, zezwala na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowie dróg gminnych, obejmujących budowę ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej Toruń – Górsk, zlokalizowanej na nieruchomościach lub ich częściach o numerach ewidencyjnych: Gmina Zławieś Wielka – obręb Stary Toruń działki o numerach geod.: 262/2, 193/15, 193/14, 194/40, 195/52, 196/48, 197/25, 197/9, 197/10, 251/5, 251/6, 251/7, 252/7, 248/12, 247/35, 247/3, 130/7, 3130/16, 258/2, 270, 191, 271/6, 279/43, 279/44, 279/27, 253/4, 253/5, 259, 3159/9 – obręb Rozgarty działki o numerach geod.: 92, 93, 8/6, 108/6, 108/7. Decyzja o której mowa, stała się ostateczna w dniu 07.08.2018 r. i z tą datą – stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), przedmiotowy teren stał się z mocy prawa własnością Gminy Zławieś Wielka. W związku z powyższym, że droga rowerowa zostanie wybudowana w istniejącym przed podziałem pasie drogowym, zrezygnowano z działek o nr ewid. 130/20, 279/27 położonych w obrębie Stary Toruń.

Ze względu na kształt i wielkość działka nie może być zagospodarowana jako nieruchomość samodzielna. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania sąsiedniej działki nr 130/21 położonej w obrębie ewid. Stary Toruń oraz nr 279/26 położonej w obrębie ewid. Stary Toruń.

Więcej informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 56 674-13-33

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni od dnia 26-06-2019 r. do dnia  17-07-2019 r.

Po upływie określonego  terminu  zostanie  sporządzony protokół uzgodnień warunków sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości. 

Informacje

Rejestr zmian