Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej mienie komunalne gminy Zławieś Wielka

Wójt Gminy Zławieś Wielka

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej mienie komunalne gminy Zławieś Wielka.

Nieruchomość położona w Skłudzewie oznaczona nr działki 41/1 o pow. 0,02ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym. Powierzchnia użytkowa budynku 51,94 m2.

Nieruchomość zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenach rolnych, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zławieś Wielka przyjętego Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IX/47/2011 z dnia 19 października 2011 r. zm. Uchwała Nr XX/116/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dn. 11 maja 2016 r. w/w nieruchomość określona jest w studium symbolem IV.MU-e tj. teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej ekstensywnej.

Nieruchomość zostanie zbyta dotychczasowemu dzierżawcy-najemcy zgodnie z art. 34 ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.).

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i tablicy ogłoszeń miejscowości położenia nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, wniosek winny złożyć w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej pokój nr 20.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 3 lub tel. 67809-13 w. 14.

                                                                                                             Wójt

                                                                                                      Jan Surdyka

Zławieś Wielka, 23 czerwca 2017 r.

Informacje

Rejestr zmian