WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Lp. Oznaczenie księgi wieczystej, nr ewidencyjn. działki, obręb, pow. działki  

 

 

Położenie
nieruchomości

 

 

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena  nie
ruchomości
Forma zbycia nieruchomości
1 KW Nr TO1T/00033530/4,
dz. nr 178/92 o pow. 0,0686 ha, obręb Zławieś Mała
Działka położona jest w m. Zławieś  Mała, gm. Zławieś Wielka, dojazd do nieruchomości drogą gruntową,
otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z  nowopowstający mi budynkami jednorodzinnymi w zabudowie wolnostojącej
Nieruchomość niezabudowana gruntowa,  ma kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, uzbrojenie podstawowe: energia elektryczna,  woda, kanalizacja w drodze,      działka jest w pełni ogrodzona, od frontu płotem murowanym z cegły i wypełnieniem z kształtowników stalowych na pozostałych odcinkach płotem z siatki stalowej na słupkach, jest zagospodarowana,  brak urządzonego wjazdu na nieruchomości, Na tym terenie nie obowiązuje ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. teren przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wydano decyzję o warunkach zabudowy znak: PR 7330-197-2-2008 r. gdzie przewidziano budowę budynku jednorodzinnego budynku gospodarczego oraz budynku garażu 49.500       zł Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościam.  sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 1. Pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1, pkt. 1, 2 z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.  przysługuje z mocy prawa osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
  – przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu  27.03.2017 r.  do  08.05. 2017 r.
  – jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990  r. albo spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1 w/w ustawy;
  termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  2. Cena nabycia  nieruchomości płatna jest najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.
  3. Nieruchomość niezabudowaną  gruntową,  położoną w miejscowości Zławieś Mała nie obciążają żadne ograniczone prawa rzeczowe ani ograniczenia w jej rozporządzaniu, nie toczy się również żadne postępowanie administracyjne w przedmiocie prawidłowości nabycia tej nieruchomości przez gminę Zławieś Wielka ani o jej zwrot.

Informacje

Rejestr zmian