WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492 Wójt Gminy Zławieś Wielka podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka, przeznaczonych do sprzedaży

L.p.

Położenie

Nr
działki

Pow. (ha)

KW

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie

Cena
z VAT

1. Zławieś Mała
ul. Topolowa
155/3 0,0900 TO1T/00116473/2 Działka  niezabudowana, dostęp do drogi publicznej, kształt zbliżony do trapezu, uzbrojenie: kanaliz. telekom. w  drodze Brak m.p.z.p
wydano decyzję o warunkach zabudowy
36.000
2. Zławieś Mała
ul. Topolowa
155/4 0,1066 TO1T/00116473/2 Działka  niezabudowana, dostęp do drogi publicznej, kształt zbliżony do trapezu, uzbrojenie: kanaliz. telekom. w  drodze Brak m.p.z.p
wydano decyzję o warunkach zabudowy
43.000
3. Zławieś Mała
ul. Topolowa
155/5 0,1602 TO1T/00116473/2 Działka  niezabudowana, dostęp do drogi publicznej, kształt zbliżony do trapezu, uzbrojenie: kanaliz. telekom. w  drodze Brak m.p.z.p
wydano decyzję o warunkach zabudowy
64.000
  1. Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492).
  2. Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje poprzednich właścicieli zbywanych nieruchomości, przejętych przed 5 grudnia 1990 r. lub ich spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tych nieruchomości. Warunkiem jest złożenie wniosku o nabycie w termonie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na adres Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka poprzez oświadczenie o wyrażeniu zgody na cenę i warunki nabycia podane w niniejszym wykazie. Prawo pierwszeństwa nie przysługuje do nieruchomości o których mowa w art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  3. Jeżeli wyżej wymienione osoby nie skorzystają z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu, nieruchomości zostaną sprzedane w przetargu.
  4. Cena nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług według stawki 23%.
  5. Wykaz wywieszony został na okres 21 dni tj. od dnia 25 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r.

Informacje

Rejestr zmian