WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  tj. Dz. U z 2018 r. poz.  2204 Wójt Gminy Zławieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka, przeznaczonych do sprzedaży.

Położenie
nieruchomości
Oznaczenie
geodezyjne
nieruchomości
Księga
wieczysta
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie Cena
nieruchomości
Zławieś Mała Działka 178/92  pow.0,0686 ha,
użytek: IVb
TO1T/000
33530/4
Działka  niezabudowana   ogrodzona, uzbrojona, media (energia,  woda , kanaliza)  w drodze,    naniesienia roślinne (drzewa i krzewy) , brak urządzonego wjazdu na nieruchomość Brak m.p.z.p., wydano decyzję o warunkach zabudowy znak: PR 7330-197-2-2008 r. gdzie przewidziano budowę budynku jednorodzinnego budynku gospodarczego oraz budynku garażu 42.000,00 zł

 

  1. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. Dz. U z 2018 r. poz.
  2. Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje poprzednich właścicieli zbywanej nieruchomości, przejętych przed 5 grudnia 1990 r. lub ich spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tych nieruchomości. Warunkiem jest złożenie wniosku o nabycie w termonie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na adres Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa7 87-134 Zławieś Wielka poprzez oświadczenie o wyrażeniu zgody na cenę i warunki nabycia podane w niniejszym wykazie. Prawo pierwszeństwa nie przysługuje o którym mowa w art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami
  3. Jeżeli wyżej wymienione osoby nie skorzystają przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zostanie sprzedana osobie wyłonionej w przetargu.
  4. Cena nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług według stawki 23%.
  5. Wykaz wywieszony będzie przez okres 21 dni tj. od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Informacje

Rejestr zmian