Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców w budynku nr 10 w miejscowości Górsk

Wójt Gminy Zławieś Wielka podaje do publicznej wiadomości

wykaz lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od 28.11.2019 r. do 19.12.2019 r. wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie.

Lp.

Położenie

Nr KW

Nr działki

Pow. gruntu przypadająca na udział w m2

Pow. lokalu
w m2

Pow. w pom. przynależnych w m2

Cena

gruntu

w zł

Cena budynku w zł

1.

Górsk lokal nr 1

TO1T/00028604/6

62/10

449

 

62,97

 

0

 

14.475,17

 

52.677,00

2. Górsk lokal nr 2

TO1T/00028604/6

 

62/10

229

 

33,06

0

 

7.599,64

 

28.810,00

3.  Górsk lokal nr 3

TO1T/00028604/6

 

62/10

747

81,08

23,68

24.081,61 68.044,00

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Informacje

Rejestr zmian