Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nieposiadaniu/ gospodarstwa rolnego

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia (z podaniem niezbędnych danych osobowych oraz określeniem celu wydania zaświadczenia)

Opłaty

– opłata skarbowa 17 zł

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą wniesienia podania.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczeń o którym mowa w art, 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) tj.

–   w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

– ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych, osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

–   świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy  społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

–    zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę,

–   nauki szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

– w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy

– niezwłocznie, do 7 dni

Dodatkowe informacje

W przypadku braku dokumentów w archiwum gminy należy przedłożyć dokumenty potwierdzające nabycie i zbycie gospodarstwa rolnego (akt notarialny, akt własności ziemi, akt nadania, decyzja o wykonaniu aktu nadania)

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian