Wydawanie warunków na budowę sieci i przyłączy wod -kan

Warunki techniczne na podłączenia do sieci wod.-kan. lub warunki projektowe na budowę sieci wod.-kan. są wytycznymi niezbędnymi do sporządzenie projektu budowlanego sieci lub przyłączy wod.-kan. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 czerwca 2015 r., nr X/43/2015  od 1 lipca 2015 r. warunki wydaje Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie.

W celu wydania warunków technicznych na budowę sieci lub podłączenie do sieci należy:

Pobrać z niniejszej strony internetowej lub w siedzibie ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. „wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci …”.
Załączyć do wniosku dwie kserokopie mapy (sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000).
Wniosek wraz z załączonymi kserokopiami mapy wysłać pocztą na adres Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. – Rzęczkowo 48A, 87-133 Rzęczkowo lub złożyć w siedzibie Zakładu pok.1.
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub/i kanalizacyjnych pobierana jest opłata zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 czerwca 2015 r., nr X/43/2015

stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych – 540 zł z VAT,
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych – 540 zł z VAT,
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 972 zł z VAT

Potwierdzenie wykonania opłaty stanowi podstawę przystąpienia do odbioru technicznego przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług oraz wydania protokołu odbioru.

Konto  Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. w  BS  Toruń  O/Zławieś  Wielka

Nr  59 9511 0000 0025 3380 2000 0010

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian