Wycinka drzew

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Zmiany te dotyczą w szczególności osób fizycznych nowelizacja, wprowadza istotne zmiany w zasadach wycinki drzew. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze zapisy:

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
obejmuje usunięcie drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (która na przedmiotowej nieruchomości nie prowadzi działalności gospodarczej), Wójtowi Gminy zgłasza się pisemnie zamiar usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

 • 80 cm – w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platana klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Drzewa o mniejszych obwodach niż wyżej wymienione można usuwać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (ulica, numer działki i obrębu),
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Obowiązek zgłaszania wycinki nie dotyczy drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
 PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA
W terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.
UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w punkcie 1, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu.
W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni, więc wskazane jest po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie, czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożona jest nałożeniem kary finansowej.

Organ, do którego wniesiono zgłoszenie, może wnieść sprzeciw w przypadku:
– lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
– lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– lokalizacji drzewa na terenach objętych formami ochrony przyrody
– spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody –
w tym zakresie ustawa zacznie obowiązywać po wejściu w życie w/w rozporządzenia. Minister ma 6 miesięcy na wydanie tego rozporządzenia. Organ, do którego wniesiono zgłoszenie musi wnieść sprzeciw w przypadku:

– jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
– braku uzupełnienia zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek. Wydanie przez organ decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej  wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa – taki jak obowiązywał przed 1 stycznia 2017r. – i uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wycinkę).

OGRANICZONY CZAS OBOWIĄZYWANIA ZGŁOSZENIA
Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin.  Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia. Procedura zgłoszenia jest taka sama jak opisana wyżej.

OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU
Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE

Kary pieniężne za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia wymierza Wójt Gminy.

Wymierza również administracyjną karę pieniężną za:

* usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,

*  usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,
* usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia,
*  drzewa przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie przez organ sprzeciwu,
* usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu,
* zniszczenie drzewa lub krzewu,
* uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

innych posiadaczy nieruchomości  – za zgodą właściciela tej nieruchomości, użytkownicy wieczyści, właściciele urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa), spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości skarbu państwa a także osoby fizyczne usuwające  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i rolniczej.
Obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości  5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
Wycinka drzew, których  obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cm – w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platana klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych drzew,

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew,  wydawanej przez Wójta Gminy Zławieś Wielka, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie w przypadku niekompletnego wniosku wezwanie do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Wydanie decyzji w terminie – zgodnie z Kpa – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kdeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 • inne pdmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

NIE NALICZA SIĘ OPŁAT ZA USUNIĘCIE:

 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
 • 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian