Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

Lp. Położenie
działki
Nr
działki
Pow.
(ha)
Cena wywoławcza
z VAT
Wadium Nr księgi wieczystej Przeznaczenie w planie  miejscowym
1. Zławieś Mała 178/92 0,0686 42.000 zł 4.200 zł TO1T/000
33530/4
Brak m.p.z.p. w dniu 8.10.2008 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku jednorodzinnego, gospodarczego oraz garażu

 

Przetarg odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu na konto Gminy – BS Toruń O/Zławieś Wielka 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. włącznie i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu zorganizowania przetargu. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa w przetargu, którego dotyczy.

Uwaga!

1. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uwidocznienia środków na wyciągu bankowym Gminy Zławieś Wielka.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. Oznaczenie działki, do licytacji której, uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Zławieś Wielka może odstąpić od zawarcia umowy. W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, przelewem na wskazane konto.
5. Wójt Gminy może z ważnych powodów odwołać przetarg.

KONTAKT:  Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pok. 5, Tel. (56) 674 13 47 oraz na www.bip.zlawies.pl

    • Nr przetargu I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Zławieś Mała

Informacje

Rejestr zmian