Uzyskanie odpisu aktu cywilnego lub zaświadczenia

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (art. 79 – Prawo o aktach stanu cywilnego).

Mogą one być wydane na wniosek:

  • organu państwowego
  • uprawnionej organizacji
  • osoby, której akt dotyczy
  • jej wstępnego ,
  • zstępnego,
  • rodzeństwa,
  • małżonka
  • przedstawiciela ustawowego,
    a także na wniosek osoby, która wykaże w tym interes prawny.

Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi (art. 80 – Prawo o aktach stanu cywilnego).

Odpis skrócony podaje treść aktu z uwzględnieniem zmian i aktualizacji wynikającej z treści wzmianek dodatkowych (art. 81 – Prawo o aktach stanu cywilnego).

Ubiegający się o wydanie aktu lub zaświadczenia:

składa wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia (druk nr 5) lub o poświadczenie zgodności kserokopii dokumentu z oryginałem (druk nr 6),
przedkłada swój dowód osobisty.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego – pok. nr 15.

Opłaty skarbowe

33 zł – za sporządzenie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego,
22 zł – za sporządzenie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego,
24 zł – za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
5 zł od jednej strony – za poświadczenie zgodności kserokopii dokumentu z oryginałem.

Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do nich oraz odpisy wydawane w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, powszechnego obowiązku obrony, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, na szkolnictwo.

Nie wnosi się opłaty skarbowej za 3 pierwsze odpisy skrócone wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu, a także za odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość. Szczegółowy wykaz zawiera ustawa o opłacie skarbowej.

Konto Urzędu Gminy Zławieś:
21 9511 0000 2005 0025 0320 0001
BS Toruń O/Zławieś Wielka
Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej Dz. U. z 2006Nr 255, poz. 1635 z poź zm.)

Informacje

Rejestr zmian