Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego (art. 36 – Prawo o aktach stanu cywilnego) nie zawierającego wszystkich wymaganych przepisami danych dokonuje się na podstawie decyzji administracyjnej kierownika USC wydanej w szczególności w oparciu o złożony wniosek  i niezbędne dokumenty.

W przypadku, gdy są nimi odpisy aktów stanu cywilnego, obowiązują ogólne zasady ich składania takie jak przy sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego (pkt VII).

Podstawą uzupełnienia mogą być zarówno skrócone jak i zupełne odpisy aktów stanu cywilnego, inne dokumenty mające moc dokumentu urzędowego, a także w wyjątkowych przypadkach zeznania świadków.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego – pok. nr 15.

Opłaty skarbowe

39 zł – za wydanie decyzji o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego.

Konto Urzędu Gminy Zławieś:
21 9511 0000 2005 0025 0320 0001
BS Toruń O/Zławieś Wielka

Termin załatwienia sprawy

Od 1 do 30 dni.

Podstawa prawne

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.),
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Informacje

Rejestr zmian