Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne i osoby prawne

Wymagane dokumenty

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu, Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik + opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

Czas realizacji – do 30 dni

Opłaty

Nie dotyczy. Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu dotyczy budownictwa mieszkaniowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu można również złożyć poprzez formularz e-Puap, który dostępny jest tutaj

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian