USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  • Wydział Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
  • Termin załatwienia Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi właściwemu w sprawie kompletnego wniosku wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  • Osoba kontaktowa Monika Czułkowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3 Przyjmowanie wniosków: Sekretariat - I piętro, pokój nr 20
  • Telefon kontaktowy 56 674 13 40
  • Miejsce odbioru osobiście: Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3 lub przesłane za pośrednictwem poczty
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku. 2. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
   3. Opłata skarbowa.
  • Opłaty 1. 17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika. 2. 598 zł - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   1. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827.).
   3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym     (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).
   4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian