Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów

 W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Gminy Zławieś Wielka podjęła uchwałę Nr III/8/2014 w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 Uchwała określa dodatkową usługę, świadczoną przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów polegającą na odpłatnym udostępnianiu worka typu „big – bag” o pojemności 1 m³, przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.

Usługa świadczona będzie, po zgłoszeniu do Urzędu gminy zgłoszenia zapotrzebowania na 5 dni przed planowanym skorzystaniem z usługi wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty.

Za usługę, o której mowa, właściciel nieruchomości będzie uiszczał opłatę w wysokości 220 zł brutto,  na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Usługa świadczona będzie, po zgłoszeniu do Urzędu gminy zgłoszenia zapotrzebowania na 5 dni przed planowanym skorzystaniem z usługi wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty. Wzór zgłoszenia, o którym mowa stanowi załącznik do w/w  uchwały.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian