Usługa dodatkowa odbioru odpadów budowlanych

Usługa dodatkowa świadczona przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów polega na odpłatnym udostępnianiu worka typu „big-bag” o pojemności 1 m³, przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.

Zgłoszenie na świadczenie usługi należy złożyć do Urzędu Gminy, pok. 38  na 5 dni przed planowanym skorzystaniem z usługi wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty.

Za usługę właściciel nieruchomości ponosi opłatę w wysokości 220 zł brutto,  na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej nr: 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001

Usługa świadczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/8/2014 w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Informacja pod nr. tel. 56 674-13-13

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian