Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone

Wymagane dokumenty

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek o udostępnienie informacji.
Bez pisemnego wniosku udostępnia się:
1) informację niewymagającą wyszukiwania;
2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

Termin i sposób załatwienia

Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
Ww. termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ administracji powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.
Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. pisemnego powiadomienia, podmiot żądający informacji nie złoży wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku.

Opłaty

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 Nr 215, poz.1415) 1.

Rozporządzenie określa:

a) szczegółowe stawki opłat,

b) współczynniki różnicujące wysokość opłat,

c) sposób naliczania opłat,

d) terminy i sposób uiszczania opłat – za wyszukiwanie, przekształcanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie.

2. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.

3. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z ust. 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

4. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę. 5. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą: a) 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej; b) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.

5. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:

a) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;

b) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;

c) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;

d) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16. 6. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.

7. Organ, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w ust. 1.

8. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 Nr 215, poz. 1415)

Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
W przypadku odmowy udostępnienia informacji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4, 5 lub 7 stosuje się przepisy art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Inne informacje

Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:
1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;
2) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;
3) wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
4) wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Informację w sprawie udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie można również złożyć poprzez formularz e-Puap, który dostępny jest tutaj

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian