Uchwała nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.10.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.01.2021
  • Data wejścia w życie 02.01.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 18.12.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6529
  • Nr aktu prawnego XXIII/175/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378), uchwały Nr VI/57/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 - położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka, w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 - położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IX/47/2011 z dnia 19 października 2011 r., zmienionego Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XX/116/2016 z dnia 11 maja 2016 r., zmienionego Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XLVII/326/2018 z dnia 17 października 2018 r., zmienionego Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr VI/60/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian