Stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

06 9511 0000 0025 0320 2000 0310
BS Toruń O/Zławieś Wielka
W tytule wpisując:
 „opłata za odpady komunalne za m-c…2015 r.”, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna jest od wielkości gospodarstwa domowego i wynosi:
w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
14,-zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
28,- zł dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
44,- zł dla gospodarstwa domowego liczącego 3 do 5 osób,
59,- zł dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób;
w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych:
28,- zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
56,- zł dla gospodarstwa domowego liczącego  2 osoby,
88,- zł dla gospodarstwa domowego liczącego 3 do 5 osób,
118,- zł dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Informacje

Rejestr zmian