Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sprostowania takiego dokonuje decyzją administracyjną kierownik USC w oparciu o art. 28 Prawa o aktach stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu (druk nr 8).

Zasady ogólne:

  • akt urodzenia dziecka prostuje się na podstawie aktu małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko zostało uznane, także na podstawie aktu urodzenia ojca.
  • akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo.
  • akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia osoby zmarłej.

Wnioskodawcę obowiązuje złożenie kierownikowi USC aktualnie wydanego odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego stanowiącego podstawę sprostowania.

W szczególnych przypadkach podstawą sprostowania mogą być również inne dokumenty (np. znajdujące się w aktach zbiorowych USC).

Warto pamiętać, że o sprostowaniu aktu stanu cywilnego błędnie lub nieściśle zredagowanego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na podst. art. 31 Prawa o aktach stanu cywilnego wniosek osoby zainteresowanej i aktualnego zupełnego odpisu aktu, który ma być sprostowany.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego – pok. nr 15.

Opłaty skarbowe

39 zł – za wydanie decyzji o sprostowaniu błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

Konto Urzędu Gminy Zławieś:
21 9511 0000 2005 0025 0320 0001
BS Toruń O/Zławieś Wielka

Termin załatwienia sprawy

Od 1 do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.),
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Informacje

Rejestr zmian