Raport o stanie gminy

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt gminy przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni w terminie do dnia 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 2018.

W debacie nad raportem o stanie gminy za 2018 rok mogą zabrać głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Zławieś Wielka.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy Zławieś Wielka odbędzie się 26 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2019 r. w godzinach pracy urzędu poniedziałki, środy i czwartki 7.00 – 15.15, wtorki 8.00 – 16.15 i piątki 7.00 – 14.00 w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7, 87 -14 Zławieś Wielka p. 22. I piętro.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian