przebudowy dróg powiatowych 2003C i 2015C (Siemoń, Łążyn, Wybcz)

Zławieś Wielka, 6 lipca 2016 r.

RL.6220.8.4.2016

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23):

zawiadamiam
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie oraz możliwości zapoznania się z:

1) Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ.40.2.6.3.2016 z dnia 5 maja 2016 r.  stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
2) Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.351.2016.DM.2 z dnia 23 czerwca 2016 r.  stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000 ÷ 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz w km 0+000 ÷ 4,506 km”, przewidzianego do realizacji na działkach nr: 24/1, 26/2, 492/1, 512/1, 45/5, 27/1, 40/1, 41/1, 46/1, 106/1, 28/1, 108/6, 23/1, 113/2, 26/1, 110/1, 500/1, 38/1, 30/1, 111/1, 113/1, 95/1, 95/2, 493/1 – obręb ewidencyjny Łążyn, gm. Zławieś Wielka, 508, 503/1, 502/1, 515/1, 514/1, 511/1, 510/1, 507/1, 504/1, 498/1, 532/1, 534/16, 533/1, 486/2, 486/1, 501/1, 357/2, 348/1, 526/2, 526/8, 333/1 – obręb ewidencyjny Siemoń, gmina Zławieś Wielka 2, 44 – obręb ewidencyjny Wybcz, gm. Łubianka

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7 w Złejwsi Wielkiej, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40, w godzinach 7.30 – 14.30.

WÓJT GMINY

Zławieś Wielka

Informacje

Rejestr zmian