Postanowienie RL.6220.2.7.2015 sprostowanie omyłki stacja paliw w Siemoniu działka nr 334/2

Zławieś Wielka, dnia 11 stycznia 2016r.

RL.6220.2.7.2015

POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Zławieś Wielka, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. / Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j z późn. zm/ Kodeksu postępowania administracyjnego, orzeka:
sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 grudnia 2013r. znak BD.6220.2.6.2015 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw wraz z  niezbędną infrastrukturą przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 334/2 w obrębie ewidencyjnym Siemoń, gm. Zławieś Wielka w następujący sposób:
Ø  w wierszu 1 strona 1, Zławieś Wielka, dnia 22 grudnia 2013r. zastępuje się Zławieś Wielka, dnia 22 grudnia 2015r.
Ø  w wierszu 2 strona 1, BD.6220.2.6.2015 zastępuje się RL.6220.2.6.2015
Pozostała cześć decyzji znak RL.6220.2.6.2015 z dnia 22 grudnia 2015r. pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia  22 grudnia 2015r. znak RL.6220.2.6.2015 Wójt Gminy Zławieś Wielka orzekł o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw wraz z  niezbędną infrastrukturą przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 334/2 w obrębie ewidencyjnym Siemoń, gm. Zławieś Wielka, przy czym na skutek omyłki pisarskiej błędnie wpisano w wierszu 1 na stronie 1 decyzji 2013 rok, a w wierszu 2 na 1 stronie decyzji znak sprawy BD.6220.2.6.2015.
Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.
Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Pouczenie
Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka

Informacje

Rejestr zmian