Postanowienie RL.6220.13.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)”

Zławieś  Wielka, dnia 19 stycznia 2016r.

RL.6220.13.3.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt 52 lit. b) –  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2015r. złożonego przez PHOTOENERGY Sp. z o.o.
stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)” mocy nominalnej do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowaną na działce nr 365/42, 123, 360/1 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka

UZASADNIENIE

Dnia 30.11.2015r. PHOTOENERGY Sp. z o.o. , zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowaną na działce nr 365/42, 123, 360/1 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka. Zawiadomieniem z dnia 7 grudnia 2015r. znak RL.6220.13.1.2015 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie, zawiadomienie otrzymały strony postępowania oraz podano informację do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka i na tablicy ogłoszeń sołectwa Pędzewo.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak RL.6220.13.2.2015 dnia 7.12.2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Pismem z dnia 14.12.2015r. znak RL.6220.12.2.2015 uzupełniono przedmiotowe zawiadomienie o dwie nieruchomości objęte inwestycją tj. działka nr 123, 360/1 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, uzupełnienia dokonano na podstawie wniosku inwestora z dnia 9.12.2015r.
Opinią znak N.NZ.40.2.6.8.2015 z dnia 23.12.2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.810.2015.JM z dnia 11.12.2015r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)” o mocy nominalnej do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowaną na działce nr 365/42, 123, 360/1 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka, nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni do 3 ha, składać się będzie z konstrukcji panelowej, paneli fotowoltaicznych w ilości około 4000 sztuk, okablowania oraz prowadnic. Panele zamontowane zostaną na konstrukcji wolnostojącej, kąt nachylenia paneli wyniesie od 23o 35o względem powierzchni terenu. Konstrukcja oprze się na pojedynczych stalowych podporach wbitych w podłoże, głębokość osadzenia podpór zależna jest od rodzaju gruntu, jednak średnio wynosi 1,5m. Maksymalna wysokość zabudowy nie przekroczy 3m. Teren inwestycji zostanie ogrodzony siatką, teren nie zostanie utwardzony.  Instalacja solarna – panele za pomocą kabli ziemnych połączona zostanie z siecią energetyczną średniego napięcia znajdującą się na działce nr 360/1. Każdy panel zawiera polikrystaliczne ogniwa o wydajności ok. 14%, pokryty hartowanym szkłem o wysokiej przepuszczalności, waga panelu wynosi ok. 20 kg, zakres temperatur w jakich pracuje panel to -40o do +85o, wymiary panelu wynoszą 1650 x 1000 x 40mm.  Planowany okres eksploatacji instalacji określony został na 25 – 30 lat, modułu panelowe wytrzymują obciążenie wiatrem i śniegiem.
Projektuje się stację typu kontenerowego z wydzielonym pomieszczeniem dla rozdzielni niskiego napięcia, komorami transformatorowymi oraz rozdzielnią średniego napięcia, misą olejową  o pojemności min. 110% zawartości oleju w transformatorze.
Po zakończeniu prac budowlano – montażowych teren wokół inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.
b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać  przedsięwzięcie,
W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują istniejące, projektowane i planowane przedsięwzięcia których oddziaływania mogły by się kumulować. Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie powodowała hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, nie wymaga stałej obsługi, zaplecza socjalnego, instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, pola elektromagnetyczne zamkną się w obrębie budynku stacji transformatorowej, a oddziaływanie inwestycji ograniczy się do terenu nieruchomości objętej panelami fotowoltaicznymi.
c)  wykorzystywania zasobów naturalnych – Według definicji ekonomicznych (Encyklopedia PWN) pod hasłem zasoby naturalne rozumie się: twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, minerały).
Technologie fotowoltaiczne – bezpośrednie połączenie ze słońce.
d)  emisji i występowania innych uciążliwości,
Podczas wykonywania prac budowlanych nastąpi chwilowy wzrost emitowanego hałasu. Na kształtowanie klimatu akustycznego wpływ będzie miał sprzęt użyty do wykonania prac budowlanych wykorzystanie kafara. Analizując wpływ inwestycji na środowisko stwierdza się, że nie zostanie zwiększony stopień zanieczyszczenia gleby oraz nie wystąpi dodatkowe wprowadzenie ścieków, substancji szkodliwych czy energii. Emitowane będą substancje ze spalania paliwa w silnikach spalinowych oraz pył, zasięg oddziaływania zanieczyszczeń gazowych i emitowanych zanieczyszczeń pylistych zamknie się w obrębie inwestycji i wystąpi na etapie budowy. Podczas realizacji powstaną odpady takie jak drewno – 170201, tektura- 150101, tworzywa sztuczne-170203, styropian – 170604, odpady zostaną zebrane i zagospodarowane przez uprawnionych odbiorców, odpady będą magazynowane na terenie budowy w wyznaczonych miejscach do selektywnej gospodarki odpadami.
Podczas eksploatacji inwestycji nie będą wytwarzane odpady. Na etapie likwidacji farmy fotowoltaicznej wyeksploatowane moduły mogą zostać przekazane na wysypisko odpadów komunalnych lub poddane procesowi recyklingu.
e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;
Inwestycja nie będzie realizowana na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej  awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1479).

Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
Inwestycja nie będzie zlokalizowana  na terenie obszarów wodno – błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód.
b) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Realizacja inwestycji nie wymaga naruszenia naturalnych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcenia.
c)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
Farma fotowoltaiczna zlokalizowana będzie w obszarze dorzecza Wisły, z uwagi na skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M/. P. z dnia 21 czerwca 2011r. Nr 49, poz. 549). Inwestycja nie wymaga  użycia wody i nie generuje powstawania ścieków, powstaną jedynie wody deszczowe, które po panelach spłyną do gruntu.
Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje obszar jednolitych części wód podziemnych oznaczonych kodem PLG240044 (JCWPd 44), zaliczanych do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan ilościowy JCWPd oceniono jako zły a stan chemiczny jako dobry, część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych takich jak utrzymanie co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.  Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW20001729166 – Dolny Kanał, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz.1549), potencjał tej części wód oceniono jako zły. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, czyli osiągnięciem co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych do 2015 rok. Inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu oddziaływania na wody powierzchniowe.
d)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,
Na terenie inwestycji nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
e)  gęstość zaludnienia,
Na terenie gminy gęstość zaludnienia wynosi ok. 62,1 mieszkańca na km2 (wg. danych GUS z 30 czerwca 2014r)
f)  obszary przylegające do jezior – nie występują na przedmiotowym terenie.
g)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują na przedmiotowym terenie.
Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a)  zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać – inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar geograficzny oraz  ludność.
b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy   przyrodnicze – nie występuje transgraniczne oddziaływanie na elementy przyrodnicze
c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,
Elektrownia fotowoltaiczna nie wymaga zaopatrzenia w wodę, panele  czyszczą się same pod wpływem warunków atmosferycznych. Podczas długich okresów pogodnych bez wystąpienia opadów atmosferycznych kiedy panele nie będą poddawane samo czyszczeniu zalegająca warstwa kurzu może negatywnie wpłynąć na pracę panelu, w związku z czym zaistnieje konieczność umycia panelu. Mycie panelu nastąpi ok. 2 razy do roku poprzez dostarczenie wody demineralizowanej w zbiornikach bez użycia detergentów. Roczne zużycie wody na mycie paneli wyniesie ok. 150 m3. Woda na cele socjalno – bytowe niezbędna podczas realizacji inwestycji dostarczona zostanie w zbiornikach toi-toi. Nie powstaną ścieki socjalno – bytowe na etapie eksploatacji inwestycji, podczas realizacji zastosowane zostaną szczelne kabiny toi-toi. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych, wody opadowe i roztopowe  odprowadzone zostaną do gruntu, inwestycja nie jest związana z koniecznością utwardzenia terenu.
d)  prawdopodobieństwa oddziaływania,
System fotowoltaiczny zmieni częściowo dotychczasowy sposób wykorzystania omawianego obszaru, jednak nie wpłynie negatywnie na glebę. Prace prowadzone z realizacją inwestycji wykonywane będą poza okresem lęgowym ptaków trwającym  od 1 marca do 31 sierpnia, a w tym terminie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku lęgów chronionych gatunków awifauny. Celem ograniczenia efektu odbłysku zastosowane zostaną powłoki antyrefleksyjne na powierzchni paneli oraz ustawienie ich pod odpowiednim kątem dzięki czemu zamierzenie nie będzie negatywnie oddziaływać na przelatujące ptaki.
Analizując przedłożoną kartę informacyjną, stwierdzić należy, że inwestycja będzie powodować niewielką emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, nie wystąpi emisja gazów cieplarnianych powodowanych przez działania towarzyszące, nie wystąpią działania skutkujące pochłanianiem lub zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych jak i emisja gazów cieplarnianych związanych z zapotrzebowaniem na energię. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do oszczędności w zapotrzebowaniu na energię wytwarzaną przez konwencjonalne źródła, co powoduje korzystne skutki środowiskowe w skali lokalnej poprzez spadek zanieczyszczenia powietrza oraz globalnej poprzez ograniczenie klimatycznych i pochodnych skutków efektu cieplarnianego. Minimalizacja spalin nastąpi poprzez ekonomiczne użytkowanie pojazdów samochodowych.
Przedsięwzięcie przystosowane jest pod względem adaptacji do zmian klimatu stwierdza się, że na inwestycje wpływ może mieć zalanie lub podtopienie wodą gruntową  lub powodziową, nawalne deszcze i burze, silne wiatry, katastrofalne opady śniegu, fale mrozu, nie brano pod uwagę podnoszącego się poziomu mórz, sztormów oraz powstawania osuwisk, występowania pożarów, fal upałów, susz.
e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Informacje

Rejestr zmian