PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – osoby prawne

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia Deklarację na dany rok podatkowy należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia. W trakcie roku podatkowego deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.
  • Osoba kontaktowa Wiesława Lipińska
  • Miejsce załatwienia 1. Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pokój nr 12 (parter)
   2. Za pośrednictwem poczty na adres:
   Wydział Podatków, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
   3. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Gminy Zławieś Wielka, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza deklaracji na podatek od środków transportowych DN-1 oraz załącznika/załączników do deklaracji ZN-1/A oraz ZN-1/B
   UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.
  • Telefon kontaktowy (056) 674 13 39
  • Miejsce odbioru nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty 1. akt notarialny zakupu (sprzedaży) nieruchomości,
   2. umowa najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   Do złożenia „Deklaracji (korekty deklaracji) na podatek od nieruchomości” (DN-1) na danych rok podatkowy obowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

   Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne składają „Deklarację na podatek od nieruchomości” oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

   Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać bez wezwania na rachunek bankowy gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

   W przypadku niezłożenia lub złożenia nieprawidłowej deklaracji organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
   2. Art. 6 ust. 9-11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.),
   3. Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016 r. w sparwie określenia stawek podatku od nieruchomości,
   4. Uchwała Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień w odatku od nieruchomości,
   5. Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian