PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – osoby fizyczne

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia Informację należy złożyć 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie/wygaśnięcie/zmianę obowiązku podatkowego.
  • Osoba kontaktowa Małgorzata Kulas
  • Miejsce załatwienia 1. Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pokój nr 12 (parter)
   2. Za pośrednictwem poczty na adres:
   Wydział Podatków, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
   3. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Gminy Zławieś Wielka, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza deklaracji na podatek od środków transportowych IN-1 i załącznika/załączników do deklaracji ZN-1/A oraz ZN-1/B.
   UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.
  • Telefon kontaktowy (056) 674 13 39
  • Miejsce odbioru nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty 1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego:
   - akt notarialny zakupu nieruchomości,
   - umowa najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
   - inny dokument potwierdzający wejście w posiadanie nieruchomości (np. postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt darowizny nieruchomości),
   - zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku
   - zawiadomienie o zakończeniu rozbudowy lub przebudowy istniejącego budynku.
   2. W przypadku zmiany mającej wpływ na wysokość opodatkowania:
   - dokument potwierdzający zmianę sposobu użytkowania przedmiotów opodatkowania, np. umowa najmu lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą (wygaśnięcie umowy), decyzja zmieniająca przeznaczenie/charakter nieruchomości (lokalu),
   - dokument potwierdzający rozbiórkę budynku lub likwidację budowli, np. protokół rozbiórki budynku lub budowli.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójt Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   1. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości:
   Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (np. zakup nieruchomości, otrzymanie nieruchomości w drodze spadkobrania lub darowizny, zajęcie gruntów rolnych lub leśnych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolna lub leśna, zmiana klasyfikacji gruntów z gruntów rolnych lub leśnych na tereny mieszkaniowe). Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanego budynku lub budowli powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
   Podatek od nieruchomości opłacany jest proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego na podstawie decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminach ustalonych w decyzji. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
   Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne składają „Deklarację na podatek od nieruchomości” (DN-1) oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Tej zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Każdy ze współwłaścicieli składa w takiej sytuacji oddzielną Informację lub Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości.

   2. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości:
   Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wygasa z upływem miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. sprzedaż nieruchomości, przekazanie nieruchomości w formie darowizny, zaprzestanie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna lub leśna na gruntach rolnych lub leśnych).

   3. Zgłoszenie zmian w zakresie podatku od nieruchomości:
   Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części (np. zajęcie lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą, zajęcie gruntów rolnych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza – podatnik powinien ten fakt zgłosić poprzez złożenie korekty „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. okoliczności. Kwota podatku zostanie obniżona lub podwyższona poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ww. zdarzenie.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
   2. Art. 6 ust. 9-11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.),
   3. Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016 r. w sparwie określenia stawek podatku od nieruchomości,
   4. Uchwała Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
   5. Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian